HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

1          Inleiding

Dit Huishoudelijk Reglement MR is opgesteld als bedoeld in artikel 31 lid 1 tot en met 3 van het Medezeggenschapsreglement MR PCONT 1 augustus 2009, en is een bijlage van het Medezeggenschapsreglement voor de Medezeggenschapsraad van P.C.B. De Heemde.
 
Het huishoudelijk reglement voorziet in de beschrijving van de interne organisatie en afspraken binnen de MR van De Heemde. Vaststelling dan wel wijziging vindt plaats binnen en door de raad althans voor zover niet in strijd met het bepaalde in reglementen en statuten van de stichting en/of de WMS.
Aan het begin van elk schooljaar dient dit reglement geactualiseerd te worden.

2          Doelstelling

 Het doel is duidelijkheid en transparantie voor MR-leden te verkrijgen. Verder voorziet dit reglement in het concretiseren van de faciliteiten en de vacatievergoeding.

3          MR: Samenstelling, zittingsduur en leden 

3.1  Samenstelling

De MR van de De Heemde bestaat uit maximaal 8 leden, waarbij uitgegaan wordt van onderstaande punten:
De MR bestaat uit 50 % medewerkers en 50 % ouders.
Voor een school < dan 250 leerlingen mogen minimaal 2 en maximaal 3 leden per geleding (artikel 3 Medezeggenschapsreglement) zitting nemen.

3.2  Zittingsduur

Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar.
Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is daarna tot twee periodes van drie jaar herkiesbaar.
Wanneer er na de tweede periode geen andere kandidaten voor een geleding zijn, is eenmalig herverkiezing mogelijk behoudens het gestelde in lid 5 van het Medezeggenschapsreglement.
Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.

Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR:

 
3.3 De MR leden

geleding   naam lid sinds herkiesbaar rol
Personeel   juf Liesbeth 2011 2020 plaatsvervangend voorzitter
  juf Dineke 2015 2018 lid
  juf Bernice 2014 2017 lid
  juf Rolien 2017 2020 lid
Ouders   Martijn Heuvelmans 2014 2017 voorzitter
  Jeroen Middelkamp 2016 2019  
  Sander Vrugterman 2017 2020  
  Han Nijhof 2017 2020  

4          Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
De voorzitter is belast met:

De secretaris is belast met:

De penningmeester is belast met:


5          Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning 

5.1       Agenda

De secretaris en de voorzitter stelt in overleg de agenda op (met een apart deel voor de MR-vergadering en het overleg met de directie), e.e.a. met in achtneming van de onderwerpen in de jaarplanning.
De secretaris zorgt er voor dat deze agenda een week voor aanvang van de vergaderingen aan de MR-leden en genodigden wordt verstuurd.
De agenda wordt bij aanvang van de vergadering (eventueel na wijzigingen) definitief vastgesteld.

5.2       Vergaderstukken

Indien MR-leden vergaderstukken willen inbrengen, dienen deze vooraf aan alle MR-leden verstuurd te worden. De secretaris draagt zorg voor de verspreiding van algemene en ontvangen stukken. Dergelijke stukken dienen uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering verstuurd te worden.
De secretaris zorgt voor archivering in het MR archief.

5.3       Jaarplanning

Bij aanvang van elk schooljaar wordt een jaarplanning opgesteld, zo nodig wordt deze jaarplanning bijgesteld. De jaarplanning bevat de doelstellingen en de te behandelen (formele en niet formele) onderwerpen voor het komende schooljaar.
De secretaris beheert deze jaarplanning.

6          Vergaderingen & Aanwezigen & Gasten

6.1       Vergaderingen

De MR belegt minimaal 6x per schooljaar een openbare vergadering. Voorafgaand aan deze vergadering vindt ook het formele overleg met de directie plaats.
Indien nodig, houdt de oudergeleding voor de vergadering van de Medezeggenschapsraad vooroverleg over de te bespreken punten.
Verder kan tussentijds altijd een vergadering ingelast worden.
De MR stelt in het begin van het schooljaar de vergaderdata in onderling overleg vast.

6.2       Aanwezig bij vergaderingen

Voor de MR-vergadering worden de MR-leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de MR-leden en de directie uitgenodigd. De directie is geen MR-lid.
Daarnaast kunnen ouders en leraren deelnemen aan vergaderingen (zie 6.4 Gasten).

6.3       Besloten vergaderingen

In het geval er zaken besproken worden van vertrouwelijke aard, wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast.
Hierbij zijn aanwezig de MR-leden en eventueel door de MR genodigden.
Van het besloten deel van de vergadering wordt een apart verslag opgemaakt.

6.4       Gasten

Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering, maar dienen zich vooraf aan te melden bij één van de MR-leden.
Gasten hebben in principe de mogelijkheid om tijdens een vergadering mee te praten over “MR-zaken”. Gasten hebben geen stemrecht. Wel kunnen hun opmerkingen worden meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld.
Als gasten zich tijdig (minimaal één week van te voren) aanmelden, kunnen de vergaderstukken desgewenst door de secretaris vooraf aangeleverd worden.

6.5 Deskundigen en/of adviseur

De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen
tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald
onderwerp.
Aan de deskundigen/adviseurs worden tijdig de agenda en de stukken van de
betrokken vergadering verstrekt.
De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de deskundigen/adviseurs
inlichtingen en advies vragen.
Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.
In geval er zaken worden besproken van vertrouwelijke aard, wordt dit voorafgaand aan of na afloop van de vergadering ingelast, waarbij uitsluitend de MR-leden en eventueel door de MR genodigden aanwezig zijn.

6.6       Verslaglegging

Binnen twee weken na de vergaderingen worden het verslag en de actie- en besluitenlijst door de notulist gemaakt en verspreid aan de MR-leden en het bevoegd gezag in de vorm van de directie.
De vaststelling van de verslagen gebeurt op de volgende MR-vergadering. Hierna wordt dit verslag door de secretaris openbaar gemaakt (via de website).
Dit kan ook worden gedaan in de vorm van een samenvatting van de gegeven adviezen en de genomen besluiten.
  

7          Quorum

  1. Een vergadering van de MR kan slechts beslissingen nemen, indien ten minste de helft plus één van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.
  2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd met dien verstande, dat er slechts vierentwintig uur tussen de rondzending van de uitnodiging voor de vergadering en het tijdstip van de vergadering hoeft te zijn.
  3. Op deze volgende vergadering kunnen beslissingen worden genomen, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

 
8          Stemming

  1. De MR beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het MR-Reglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de MR in specifieke gevallen vooraf anders besluit. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
  2. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen.
  3. Bij deze herstemming is diegene gekozen die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
  4. Bij staking van de stemmen over een door de MR te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de MR opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 
9          Jaarverslag

De secretaris maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de MR in het afgelopen jaar. Voor de financiële paragraaf is de penningmeester verantwoordelijk. Voor uitgifte dient de voorzitter het verslag goed te keuren.
De secretaris draagt er zorg voor dat het jaarverslag ter kennisneming gezonden wordt aan de MR-leden, het bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel, de ouders, alsmede aan de GMR. Voorts draagt de secretaris er zorg voor, dat het verslag ten behoeve van belangstellenden via de eerder genoemde kanalen openbaar wordt gemaakt.


10        Communicatie en informatie

De secretaris dan wel één van de leden daartoe aangewezen, bevordert de communicatie met de directeur van de school en alle belanghebbenden en doet dit ten minste door er zorg voor te dragen dat verslagen van vergaderingen en het jaarverslag ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in de school ten behoeve van belangstellenden. Waar
mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in de school gebruikelijke (digitale)
communicatiemiddelen zoals de website.
 

11        Onkostenvergoeding en faciliteiten

De functie die de MR-leden vervullen is een onbezoldigde functie.
MR-leden ontvangen, als ze daarom verzoeken, conform onderstaande regels vergoedingen:


12        Rangorder

In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement MR niet voorziet, beslist de MR op voorstel van de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in het MR-Reglement en de Wet Medezeggenschap Scholen.
 

13        Goedkeuring

 
Aldus vastgesteld door de MR van de Protestants Christelijke Basisschool De Heemde in Almelo.
 
Namens de Medezeggenschapsraad:
 
Voorzitter:       Martijn Heuvelmans                                                              Datum            
 
 
 
Secretaris:      Carin Vrugterman                                                                 Datum