Partnerschap


In de beschrijving van onze ‘visie’ werd de volgende zin gebruikt:

“We bevorderen de betrokkenheid en deelname van ouders. Dit vinden we belangrijk omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.”

Dat noemden we niet voor niets. U vertrouwt het liefste dat u heeft aan ons toe. Daarvan zijn we ons bewust. Daarom spreken we graag over ‘partnerschap’ als het gaat om de zorg voor uw kind. De school vervult dan wel een andere rol dan u als ouders, maar het ligt duidelijk in elkaars verlengde, en: we willen samen het beste voor uw kind.
 

Ontwikkeling

Op school leert uw kind lezen, taal en rekenen (om maar iets te noemen). In de zogenaamde kerndoelen is precies vastgelegd wat uw kind eind groep acht moet kennen en kunnen. De onderwijsinspectie ziet er op toe dat we dit ook daadwerkelijk doen.

Gedurende de basisschoolperiode van uw kind zal het best voorkomen dat we met elkaar spreken over zijn of haar ontwikkeling. Misschien omdat het op een bepaald onderdeel stagneert of omdat we ons ergens zorgen over maken.
In zo’n gesprek zoeken we samen met u naar mogelijke oplossingen. U mag van ons verwachten dat we komen met voorstellen die zullen leiden tot de gewenste situatie. Soms zullen we uw actieve betrokkenheid vragen of uw toestemming voor een bepaald onderzoek. Dat doen we niet omdat we vinden dat er iets mis is met uw kind. Ook niet omdat we denken dat u geen goede ouder bent. Wel omdat we denken dat het in het belang van het kind is.
 

Vertrouwen

De basis van het partnerschap tussen ouders en school is ‘vertrouwen’.
Als er dingen zijn gebeurd die het vertrouwen in de school danig hebben doen afnemen, dan vragen we u dat met ons te bespreken. We zullen niet meteen in de verdediging schieten, maar samen met u zoeken naar de oorzaken en daar aan gaan werken. U hoeft ook niet te vrezen dat we u iets kwalijk nemen. We zijn voldoende professioneel om te beseffen dat u bezorgd bent om uw kind en dat met ons wilt delen.

Aan de andere kant zijn we ook professioneel genoeg om te weten waar onze sterkte ligt. Onderwijs is onze core business.  We weten waar we mee bezig zijn en waarom. U kunt vertrouwen op ons vakmanschap. Uw kind is daarbij ons uitgangspunt. We gaan niet voor ons ‘gelijk’ maar voor de beste mogelijkheden voor uw kind.

We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat we in zo’n gesprek niet nader tot elkaar zullen komen.