Begeleiding“U mag van ons verwachten dat we de kinderen die u aan ons toevertrouwt de begeleiding geven die ze nodig hebben om de volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten.”
 

Analyse

Vanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig in de gaten gehouden en vastgelegd in het zgn. ‘leerlingvolgsysteem’.  We gebruiken hiervoor het volgsysteem en de toetsen van Cito. Op deze manier kan op een objectieve manier worden gemeten hoe het kind zich ontwikkelt.

Nadat toetsen zijn afgenomen, worden de resultaten besproken in een teamvergadering.  Wanneer opbrengsten tegenvallen of onverwacht zijn, wordt gekeken op welke manier we ons onderwijs moeten aanpassen. Dit kan voor een individuele leerling zijn, maar ook voor een hele groep.

Intern / extern

Als de groepsleerkracht dat wil, kan hierbij de hulp van de IB’ers worden ingeroepen. Mocht blijken dat de school niet zelf in staat is het kind optimaal te begeleiden, dan wordt de hulp van een externe instantie ingeroepen. Vaak gebeurt dat om beter en nauwkeuriger vast te stellen waar de problemen nu precies hun oorsprong vinden. Dat zullen we nooit doen zonder medeweten en toestemming van de ouders.

Oudergesprek

Meerdere keren per jaar wordt (kort) de ontwikkeling van de kinderen met de ouders besproken. Maar daarnaast is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de groepsleerkrachten van uw kind(eren), zodat we in alle rust over en met uw kind kunnen spreken. We zeggen hier duidelijk: ‘over en met uw kind kunnen spreken’. We zeggen niet: ‘over de problemen van uw kind kunnen spreken’.  Het kind staat centraal en is (veel) meer dan enkel een leer- of gedragsprobleem.

Emoties

Wanneer een kind emotioneel in de knel dreigt te komen, kunnen we een gespecialiseerde collega inzetten om het kind te helpen.  Juf Jenny heeft een HBO-opleiding gevolg bij de Stichting Counselling Nederland. Ze kan de kinderen helpen bij stress, waar het op eigen kracht niet uitkomt. De school heeft haar voor een gedeelte vrijgesteld van lestaken, zodat ze deze hulp kan geven.

De kinderen worden hiervoor aangemeld via de groepsleerkracht of een IB-er. De gesprekken zijn vertrouwelijk en hiervan wordt geen mededeling gedaan aan derden.